(สื่อประกอบการสอน) วันพุธรับเถ้า

สื่อประกอบการสอน
วันพุธรับเถ้า

              เข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ สำหรับเทศกาลมหาพรต  อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันพุธรับเถ้าแล้ว  ซึ่งเป็นวันแรกของการเข้าสู่เทศกาลมหาพรต  วันนี้ทางหน่วยงานคำสอนจึงมีกิจกรรมง่ายๆ ที่เกี่ยวกับวันพุธรับเถ้ามาแนะนำให้คุณครูคำสอน  และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและนักเรียนของท่านนะคะ

อุปกรณ์ :

  

- ภาพพิมพ์ ดาวน์โหลด
- ขี้เถ้า (สามารถใช้ขี้ถ้าจากใบไม้แห้งหรือผงถ่านก็ได้) 
- ยางลบ
- ดินสอ

วิธีทำ :

ให้นักเรียนวาดตกแต่งใบหน้าของแต่ละคนบนภาพพิมพ์ให้สวยงาม

 หลังจากนั้นให้เด็กๆ ใช้นิ้วหัวแม่มือของตัวเองแตะขี้เถ้าและทำสัญลักษณ์รูปไม้กางเขนไว้บนหัวของรูปภาพของตัวเอง  ตามรูป

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  ระหว่างทำกิจกรรมนี้  คุณครูอาจจะต้องอธิบายความหมายของวันพุธรับเถ้า และขี้เถ้าที่ใช้ในวันพุธรับเถ้าด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆ ในห้องเรียนของเรานะคะ

 

แหล่งข้อมูล :http://www.defiantlydomestic.com/ash-wednesday-craft-for-kids/