เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ

เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ  

          บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนว่า “ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกัน” (1คร.12:26)

 

          ในฐานะคริสตชน ข้อคำสอนของพระศาสนจักรสอนว่า การตายของร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติ1 ความตายคือจุดจบของชีวิตบนแผ่นดิน2 ชีวิตมิได้ถูกทำลาย แต่ถูกเปลี่ยนแปลงไป3 ญาติพี่น้องของผู้ที่ได้จากไปก็เป็นแค่จากกันแค่ร่างกาย “เราเชื่อในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของสัตบุรุษทุกคน ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์  ทุกคนที่เป็นผู้จาริกแสวงบุญอยู่บนแผ่นดิน ผู้ตายที่กำลังชำระตนให้บริสุทธิ์เรียบร้อย บุญราศีทั้งหลายในสวรรค์ ทุกคนรวมกันเข้าเป็นพระศาสนจักรเดียว และเราเชื่อว่าในความสนิทสัมพันธ์อันนั้น”4
ดังนั้นพี่น้องผู้ล่วงลับของเรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ยังคงเป็นอวัยวะเดียวกับพระศาสนจักร

 

          สำหรับความเชื่อ แท้จริงแล้ว ความตายคือ “ค่าจ้างของความบาป” (รม.6:23) และสำหรับเขาทั้งหลายที่ตายในพระหรรษทานของพระคริสต์ ความตายคือการมีส่วนในการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้สามารถมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของพระองค์ด้วย5

 

          แม้คริสตชนจะมีความหวังและมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของ
พระคริสตเจ้า แม้ตายในพระหรรษทาน และในความเป็นมิตรกับพระเจ้า แต่ยังชำระตนให้บริสุทธิ์ไม่เพียงพอ แม้จะมั่นใจว่าจะได้ความรอดนิรันดร แต่เมื่อตายแล้ว ก็ยังต้องรับทรมานเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้มาซึ่งศักดิ์สิทธิภาพอันจำเป็นแก่การเข้าสู่ความชื่นชมยินดีในสวรรค์6 และสถานที่ในการชำระตนให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายของ
ผู้ได้รับเลือกสรรว่า “ไฟชำระ”7

 

          ด้วยเหตุนี้เองเพื่อช่วยพี่น้องของเราที่ยังชำระความบริสุทธิ์ในไฟชำระให้ได้รับชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในสวรรค์จะได้สามารถบรรลุถึงการมองเห็นพระเจ้าอันเป็นความบรมสุขอย่างยิ่ง8 คริสตชนจำเป็นต้องได้ถวายผลบุญเป็นคะแนนเสียงเพื่อช่วยพวกเขาด้วย9 โดยเฉพาะ

 

  ü ในการถวายมิสซาเพื่ออุทิศแด่ผู้ตาย

 

  ü ให้ทำทาน

 

  ü ถวายพระคุณการุญ

 

  ü และทำกิจใช้โทษบาปเพื่ออุทิศแด่ผู้ตายอีกด้วย

 

          เพราะฉะนั้น คริสตชน จงช่วยสงเคราะห์พวกเขา และภาวนาอุทิศให้แก่เขา อย่ามาตั้งข้อสงสัยว่า สิ่งที่เราอุทิศถวายเพื่อผู้ตายนั้น จะนำความบรรเทามาสู่พวกเขาบ้างหรือไม่ เราจงอย่าลังเลเลยที่จะช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ได้จากเราไปแล้ว และถวายคำภาวนาของเราอุทิศให้แก่พวกเขา10

 

น้อมจิตคารวะ

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 


 

 

1 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1006
2 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1007
3 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1012
4 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 962
5 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1006
6 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1030
7 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1031
8 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1032
9 เรื่องเดียวกัน
10 เรื่องเดียวกัน