Homeเกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของหน่วยงาน

แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี “ก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 6” 

ทศวรรษที่ 1 (1971-1981)

ปี ค.ศ.1971

 

           หลังจากบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประมุขของสังฆมณฑลจันทบุรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ.1971 และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1971ท่านได้ก่อตั้งศูนย์คำสอนของสังฆมณฑลจันทบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องการสอนคำสอนในสังฆมณฑล เพื่อจัดหาหนังสือคำสอนตามวัดและโรงเรียนต่าง ๆ


 
ปี ค.ศ.1972

                 ได้มีการ “จัดอบรมครูคำสอนระดับสังฆมณฑล” เป็นครั้งแรก ณ สำนักพระสังฆราช อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นหลักสูตรวันหยุดสุดสัปดาห์ มีครูคำสอนรุ่นแรกประมาณ 40 คน เข้ารับการอบรม โดยมีบิชอปเทียนชัยเป็นวิทยากร มีซิสเตอร์จำเนียร บุญทันที่จบการศึกษาหลักสูตรครูคำสอนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีในปีนั้นมาช่วยจัดหลักสูตรการอบรม โดยได้เชิญวิทยากรจากศูนย์คำสอนระดับชาติทั้งพระสงฆ์และนักบวช เช่น คุณพ่อโมลิ่ง คณะเยซูอิต, ซิสเตอร์เทโอดอร์, ซิสเตอร์ฟรังซิส, ซิสเตอร์วอลเตอร์ คณะอุร์สุลิน, และ มาแมร์มีเรียม จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นต้น ปี ค.ศ.1973

                  บาทหลวงยอแซฟ เศียร โชติพงษ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการคำสอน ได้จัด “การสัมมนาครูคำสอนหลักสูตรระยะสั้น” ณ อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม ค.ศ.1973


 
ปี ค.ศ.1973-1974

 

            บาทหลวงอเล็กซานเดอร์ วิจิตร ไตรภพ หลังจากจบการศึกษาด้านสื่อมวลชนจากประเทศฟิลิปปินส์แล้ว ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการบิชอป ทำงานประจำและพักอยู่ที่สำนักบิชอป โดยมีซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์ จากคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีมาเป็นผู้ช่วยงานคำสอน, บาทหลวงวิจิตรได้ผลิตสื่อคำสอนประเภทภาพสไลด์และแต่งเรื่องประกอบภาพ, ออกไปสอนคำสอนตามวัดต่าง ๆ, ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม ค.ศ. 1973 ได้จัดให้มีการสัมมนาครูคำสอนที่อาสนวิหารพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 


 
ปี ค.ศ.1975

             โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee Year) สังฆมณฑลได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจตามวัดต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังฆมณฑล เช่น นครสวรรค์ อุบลราชธานี โดยมีบาทหลวงยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ (ต่อมาคือบิชอปแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา) เป็นหัวหน้า และมีทีมงานดังต่อไปนี้ คือ ซิสเตอร์อาจิณ นิโรภาส, ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน, ซิสเตอร์วงเดือน อานามวงศ์, และนายโสภี สุขสำราญปี ค.ศ.1976-1981

 

            บาทหลวงยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งจากบิชอปลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน โดยมี บาทหลวงยอแซฟเฉลิม กิจมงคล เป็นผู้ช่วย โดยได้รับอนุมัติให้ใช้อาคาร “เพิ่มเกียรติ” ซึ่งเป็นอาคารที่พักของสามเณรพระหฤทัยที่ว่างอยู่เป็นสำนักงาน ต่อมาเมื่อคุณพ่อพเยาว์ได้รับการแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา สังฆมณฑลจันทบุรีจึงได้แต่งตั้งบาทหลวงยอแซฟยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ และบาทหลวงยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต่อมาตามลำดับ

            ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์น้อมจิต อารีพรรค, ซิสเตอร์สุทิน ถวิลญาติ, และซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ให้มาช่วยงานศูนย์คำสอน ในช่วงนี้ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมครูคำสอนและผู้นำคริสตชนหลักสูตร 3 เดือน รวมทั้งหมด 6 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นมีครูคำสอนจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมรับการอบรมด้วย ประมาณรุ่นละ 20-30 คน ดังต่อไปนี้ คือ

             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 1 (14 มิถุนายน - 11 กันยายน 1976)
             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 2 (12 ธันวาคม 1976 - 19 มีนาคม 1977)
             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 3 (18 มิถุนายน – 11 กันยายน 1977)
             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 4 (8 มกราคม – 8 มีนาคม 1978)
             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 5 (11 มกราคม – 19 มีนาคม 1980)
             - อบรมฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 6 (11 มกราคม – 25 มีนาคม 1981)ทศวรรษที่ 2 (1982-1991)

ปี ค.ศ.1982-1985

              ศูนย์คำสอนได้งดจัดหลักสูตรการอบรมผู้นำคริสตชนชั่วคราว เนื่องจากทางสามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา มีความต้องการใช้อาคาร “เพิ่มเกียรติ” เพราะสามเณรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำนักงานศูนย์คำสอนจึงย้ายไปอยู่ที่อาคารข้างวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา เป็นการชั่วคราว ตอนปลายของช่วงระยะเวลานี้ งานของศูนย์คำสอนต้องได้ชะลอตัวไประยะหนึ่งอันเนื่องมาจากไม่มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ เต็มเวลา


 
ปี ค.ศ.1986-1987

 

             ศูนย์คำสอนได้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากบาทหลวงเปโตรอาทร พัฒนภิรมย์ ได้สำเร็จการศึกษาด้านคำสอนจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีบาทหลวงปรีชา วิจิตรวงศ์ เป็นผู้ร่วมทำงานเต็มเวลาด้วย แต่หลังจากเริ่มงานไปได้ไม่นานนัก คุณพ่ออาทรได้ย้ายไปทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา งานของศูนย์ฯ จึงต้องชะงักไปอีก 
ปี ค.ศ.1988-1991

 

             สังฆมณฑลจันทบุรีได้แต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอน และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของสังฆมณฑลและนโยบายของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกในเวลานั้น ขณะเดียวกันคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้ส่งซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งจบวิชาคำสอนจากกรุงโรม และซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ มาร่วมทำงานเต็มเวลา โดยได้วางวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

                1. เพื่อรับผิดชอบวางนโยบายเรื่องการแพร่ธรรมและการสอนคำสอนในสังฆมณฑล
                2. เพื่อบริการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การสอนคำสอนแก่วัดและโรงเรียน
                3. เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้นำแบบคริสตชน
                4. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านศาสนาแก่ครูคำสอนในสังฆมณฑล
                5. เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านศาสนาที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแก่คริสตชนด้วยการจัดอบรมเป็นครั้งคราว

             งานของหน่วยงานต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ.1991 เนื่องจากคุณพ่อเฉลิมได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ ไปรับหน้าที่ใหม่ที่ศูนย์สังคมพัฒนา อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ไปประจำที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ อ.สามพราน จ.นครปฐม ทศวรรษที่ 3 (1992-2000)

ปี ค.ศ.1992-1994

 

             บาทหลวงยอแซฟ วิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล เลขานุการบิชอปและเหรัญญิกของสังฆมณฑล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฯ ซึ่งเป็นช่วงทศวรรษแห่งการประกาศพระวรสารสู่ปี ค.ศ. 2000 โดยใช้อาคารศูนย์สังฆมณฑลเป็นสำนักงานจนถึงปัจจุบัน มีผู้ร่วมงานคือ ซิสเตอร์ชุลี สรรเพชร ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านเทวศาสตร์จากวิทยาลัยแสงธรรม และต่อมาในปี ค.ศ.1994 ทางหน่วยงานได้ผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา อดีตผู้อำนวยการศูนย์คำสอนระดับชาติ มาร่วมงาน บาทหลวงวิศิษฎ์ได้ริเริ่มโครงการและจัดรูปแบบการทำงานออกเป็นสายงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางงานอภิบาลของสังฆมณฑลดังต่อไปนี้ คือ

                1. งานด้านคำสอน เน้นการออกไปทำงานตามวัด จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนโดยพักค้างคืนที่โรงเรียน โดยให้เจ้าหน้าที่คำสอนจัดเตรียมมุ้งลวด หมอน ผ้าห่ม อุปกรณ์ของใช้ในการอบรม มีการฉายภาพยนตร์เสริมความรู้ความศรัทธา ส่งเสริมความรู้ด้านพิธีกรรม อบรมเด็กช่วยมิสซา แต่งตั้งครูคำสอน ผู้อ่านพระคัมภีร์ ศาสนบริกรช่วยพระสงฆ์ส่งศีลศักดิ์สิทธิ์
                2. งานด้านอภิบาล (สำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป)
                3. งานแพร่ธรรม
                4. งานบริการศาสนภัณฑ์


 
ปี ค.ศ.1995-1997

 

           บาทหลวงยอแซฟเฉลิม กิจมงคล กลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณนพวรรณ เนาวรัตน์ และคุณฉลวย พานิคม เป็นผู้ร่วมงาน คุณพ่อริเริ่มโครงการผลิตสื่อเพื่อการอภิบาลในโอกาสสำคัญตามปฏิทินพระศาสนจักร พบปะคุณครูคาทอลิกที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล และค่ายแสวงหาสำหรับเด็กที่สนใจศาสนาคริสต์ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1997 คุณพ่อเฉลิมย้ายไปรับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

           ในช่วงระยะนี้ได้จัดให้มีโครงการบวชชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เคยคิดอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวช  เรียนรู้ศีลบน 3 ประการ ใช้เวลาในการสวดภาวนาเช่นเดียวกับนักบวชในอาราม เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ได้มีการจัด 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ณ อารามคาร์แมล จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม ค.ศ.1996 มีผู้เข้าร่วม 9 คน, ครั้งที่ 2 ณ อาคารสุวรรณศรี ระหว่างวันที่  7-12 ตุลาคม ค.ศ.1996 มีผู้เข้าร่วม 15 คน

           ในปี ค.ศ.1996 บาทหลวงราฟาแอล สมบูรณ์  แสงประสิทธิ์, สังฆมณฑลราชบุรี, ประธานคณะกรรมการคำสอนระดับชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาการสอนคำสอนแบบซีซีพี รุ่นที่ 5 (21-25 ตุลาคม ค.ศ.1996) ในสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีบาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ เป็นประธาน ประกอบไปด้วยวิทยากร ดังต่อไปนี้ คือ

            1. บาทหลวงเปโตร อาทร พัฒนภิรมย์
            2. บาทหลวงยอแซฟ พิพัฒน์  ทนุพันธ์
            3. บาทหลวงเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ, สังฆมณฑลราชบุรี
            4. บาทหลวงยอแซฟ เฉลิม  กิจมงคล
            5. บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่)
            6. บาทหลวงนิโคลัส ถวัลย์ พันธ์วิไล, สังฆมณฑลอุบลราชธานี
            7. บาทหลวงยอแซฟสุวนาถ กวยมงคล, อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

           - มีผู้เข้าร่วมจากสังฆมณฑลต่าง ๆ รวม 197 คน (อุบลราชธานี 49 คน, เชียงใหม่ 23 คน, จันทบุรี 47 คน, กรุงเทพฯ 59 คน, นครราชสีมา 1 คน, ราชบุรี 17 คน, และสุราษฎร์ธานี 1 คน)

           - จัดโครงการบวชชั่วคราว ณ สวนอัสสัมชัญพาราไดซ์ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 6-11ตุลาคม ค.ศ.1997  มีผู้เข้าร่วม 20 คน


 
ปี ค.ศ.1998

 

              บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา ได้รับมอบหมายให้รักษาการณ์ผู้อำนวยการหน่วยงานชั่วคราว คุณพ่อได้แปลและจัดพิมพ์หนังสือ 3 เล่ม คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ, พระบัญญัติ 10 ประการ, หนังสือมิสซา (เล่มแรก) และได้พิมพ์โปสเตอร์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์โอกาสปีพระบิดา ค.ศ.1999, จัดโครงการบวชชั่วคราว ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันที่  14-19 ธันวาคม ค.ศ.1998 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน ปี ค.ศ.1999

 

            บาทหลวงเปาโล ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์ (ประทีปสุขจิต) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโดยได้สานงานต่อและพยายามดำเนินงานต่าง ๆ ตามทิศทางและนโยบายของสังฆมณฑล เสริมสร้างความเชื่อและความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูในศีลมหาสนิท โดยจัดพิมพ์วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติศีลมหาสนิทสังฆมณฑลจันทบุรี ในโอกาสเฉลิมฉลองปี “ปีติมหาการุญ ค.ศ.2000”, จัดทำสารคำสอนและบทเรียนประจำเดือน โดยเน้นเรื่อง “ปีพระบิดา”

            จัดโครงการบวชชั่วคราว ณ อาคารสุวรรณศรี ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม ค.ศ.1999 ร่วมกับหน่วยงานเยาวชน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ชาย 14 คน เป็นหญิง 17 คน และ ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม ค.ศ.2000 ทศวรรษที่ 4 (2001-2010)

 ปี ค.ศ.2001

             จัดงานฉลอง 30 ปีหน่วยงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี ที่วัดพระนามเยซู อ.เมือง จ. ชลบุรี  โอกาสนี้  หน่วยงานได้จัดทำหนังสือ “รวบรวม แนวคิด – แนวบทเทศน์ เรื่องการแพร่ธรรมช่วงทศวรรษแห่งการแพร่ธรรม (ค.ศ.1990-1999) และปี ปีติมหาการุญ” (ค.ศ.2000)” โดยบาทหลวงยอแซฟ เฉลิม กิจมงคล อดีตผู้อำนวยการศูนย์คำสอน-แพร่ธรรม เพื่อใช้สำหรับการอบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในสังฆมณฑลจันทบุรี 


 
ปี ค.ศ.2002

               1. ฟื้นฟูจิตใจศาสนบริกร ผู้ป่วย-คนชรา
               2. อบรมและแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์
               3. ร่วมงานกับแผนกพิธีกรรมจัดอบรม “ครบเครื่องเรื่องมิสซา”


 
ปี ค.ศ.2003-2005

            บาทหลวงเปาโล ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์ (ประทีปสุขจิต) เริ่มโครงการพระคัมภีร์สัญจร โดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนโอกาสฉลองวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑล


 
ปี ค.ศ.2006

           หน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรมมีเจ้าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร Website ของหน่วยงาน

           เนื่องจากพระศาสนจักรในประเทศไทยประกาศปีแพร่ธรรม โดยเริ่มจากวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2005 - 15 ตุลาคม ค.ศ. 2006 และเป็นเจ้าภาพจัดงานแพร่ธรรมระดับเอเชีย (Asian Mission Congress) ทางหน่วยงานคำสอนจึงมุ่งเน้นการอบรมฆราวาสตามแขวงต่าง ๆ และจัดงานชุมนุมเพื่อการแพร่ธรรมระดับสังฆมณฑล ก่อนที่จะเข้าร่วมงานระดับชาติ และระดับทวีปเอเชีย โดยการปลุกจิตสำนึกในการแพร่ธรรมให้แก่ผู้ใหญ่และเด็ก “งานยุวธรรมทูต” ได้เริ่มขึ้นในปีนี้เอง ปี ค.ศ.2006

 

             

           บาทหลวงยอห์น เอนก นามวงษ์ หลังจากได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสอนคำสอนจากประเทศไอร์แลนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานคำสอน-แพร่ธรรม ส่วนบาทหลวงเปาโล ทรงวุฒิ วงษ์สิริโรจน์ (ประทีปสุขจิต) ได้รับหน้าที่ใหม่เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผู้อำนวยการหน่วยงานศาลพระศาสนจักรของสังฆมณฑล (บาทหลวงทรงวุฒิรักษาการณ์ผู้อำนวยการขณะที่บาทหลวงเอนกยังไม่จบการศึกษา) ปี ค.ศ.2008

             เดือนมกราคม ค.ศ.2008 บาทหลวงยอห์น เอนก นามวงษ์ เข้ารับหน้าที่ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีได้มอบหมายให้ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา ซึ่งครบวาระจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ อ.สามพราน จ.นครปฐม มาช่วยงานแทนซิสเตอร์ขวัญเรียม เพียรรักษา, งานด้านพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งได้มอบให้บาทหลวงผู้รับผิดชอบงานด้านพระคัมภีร์ของสังฆมณฑลเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชน หน่วยงานคำสอนยังรับผิดชอบอยู่, งานด้านพิธีกรรมได้มอบให้บาทหลวงผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการเช่นเดียวกัน, ในปีนี้ได้ “จัดอบรมการเขียนแผนการสอน” เพื่อครูคำสอนจะได้มีแนวทางในการสอนตลอดปี


 
ปี ค.ศ.2009

            - ทำวารสาร “คำสอนจันท์”
            - เขียนแผนการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับครูคำสอน พร้อมทั้งสื่อการสอนเป็นแผ่นซีดี
            - ทำโครงการ “คำสอนแม่บ้าน” ในเดือนเมษายน ให้แก่แม่บ้านที่วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล เขาขาด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในช่วงเย็นหลังเลิกงานประจำวัน เป็นระยะเวลา 2 ครั้ง และได้ไปจัดโครงการนี้ตามแขวงต่าง ๆ ได้แก่ แขวงจันทบุรี,  แขวงศรีราชา, และแขวงปราจีนบุรี อีกด้วย              - เริ่มต้นปีการศึกษา 2009 ได้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่แผนกคำสอนทุกคนในหัวข้อ “วิถีเชิงบวก” เพื่อพัฒนาชีวิตกลุ่มและวิธีการทำงานโดยมองจุดดีของตนเองและจุดดีของผู้อื่น และนำสิ่งดีนั้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน
            - แยกการทำงานหน่วยงานแพร่ธรรมออกจากหน่วยงานคำสอนตามนโยบายของสังฆมณฑล โดยมีบาทหลวงยอแซฟ พงษ์ศักดิ์ แซ่เตียว เป็นผู้อำนวยการแผนกแพร่ธรรมเป็นคนแรก


 
ปี ค.ศ.2010

             ทำบทเรียนทางวิทยุ ONLINE ได้แก่ คำสอนพระศาสนจักร, บทความสัมภาษณ์ตามปีที่พระศาสนจักรกำหนด, และเทศกาลพิธีกรรมต่าง ๆ, และอบรมครูพี่เลี้ยงแขวงสระแก้วเพื่อเตรียมการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ทศวรรษที่ 5 (2011-2020)

ปี ค.ศ.2011

            - การอบรมคำสอนแม่บ้านซึ่งทำต่อเนื่องจากปี ค.ศ.2010 ในแขวงสระแก้วซึ่งจัดที่ศูนย์สังคมพัฒนา จ.สระแก้ว, แขวงปราจีนบุรีจัดที่วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ปราจีนบุรี, และวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ จ.นครนายก, และแขวงหัวไผ่ ที่วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี
            - งานด้านสื่อการสอนที่ออกอากาศ (online) ได้แก่ คำสอนหลายนาที, คำสอนพระศาสนจักร, คำสอน Radio
            - การทำละครพระคัมภีร์ โดยนำพระวรสารมาเขียนในรูปแบบละครวิทยุ
            - บทความ 3 นาที เพื่อใช้นำก่อนการประชุม การเรียน การสัมมนา, ทำวีดีโอเรื่องสั้นลง YouTube, แปลบทรำพึง, และข้อคิดพระวรสารประจำวันอาทิตย์ปี ค.ศ.2012

            - เริ่มโครงการ Maranatha เพื่อส่งเสริมชีวิตภาวนาให้กับฆราวาสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือน) โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2012 เป็นต้นไป
            - แผนกคำสอนได้เปลี่ยนชื่อ “โครงการคำสอนแม่บ้าน” มาเป็น “คำสอนครอบครัว”  เพื่อให้การอบรมแก่พ่อบ้าน แม่บ้าน และบุตรหลานคริสตชน โดยได้จัดขึ้นที่ศูนย์สังคมพัฒนา จ.สระแก้ว, แขวงหัวไผ่จัดขึ้นที่บ้านปลาโลมารีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา, และแขวงสระแก้วจัดขึ้นที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
            - จัดอบรมพระคัมภีร์ให้แก่สภาอภิบาลวัดหัวไผ่


 
ปี ค.ศ.2013

             - ให้การอบรมฟื้นฟูจิตใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนของสังฆมณฑลและโรงเรียนของนักบวช


 
ปี ค.ศ.2014

             - ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 – ปี ค.ศ.2014 ได้ทำแผนการสอนคำสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นโรงเรียนนำร่อง  มีการพบปะแนะนำ นิเทศการสอน และประเมินผลเทอมละครั้ง  เป็นเวลา 1 ปี


 
ปี ค.ศ.2015

             - จัดฟื้นฟูจิตใจคุณครูคำสอนในรูปแบบของการฝึกจิตสมาธิ โดยคุณพ่ออันเดร ประเสริฐ  โลหะวิริยะศิริ พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นวิทยากร

             - จัดพิมพ์หนังสือแผนการสอนคำสอนจันท์ชั้น ป.1 - ป.6

             - แผนกคำสอนได้เปลี่ยนเว็บไซต์จาก www.kamsonchan.org เป็น www.kamsonchan.com

             - จัดสัมมนาครูคาทอลิกหัวข้อ “ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย” โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ผู้จัดการหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร

             - จัดตอบคำถามพระคัมภีร์หัวข้อ “หนังสือประกาศกเยเรมีย์” ในงานวันวิชาการสัมพันธ์ ร.ส.จ.


 
ปี ค.ศ.2016

             - อบรมครูคำสอนด้านชีวิตจิตและการสอนคำสอนในหัวข้อ “พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมชีวิตคริสตชน” โดยบาทหลวงเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร บาทหลวงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร

             - ได้มอบรางวัลครูคำสอนนานปีให้แก่คุณครูคำสอนจำนวน 21 คน ที่สอนนานกว่า 15 ปีขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน ส่วนการเยี่ยมคุณครูคำสอนในปีนี้จัดเยี่ยมเป็นแขวง โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดร่วมรับฟังความเป็นไปของงานคำสอนในแต่ละแขวงด้วย

             - ให้การอบรมครูโรงเรียนมารีวิทยา ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาวิชาอาชีพครูต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง

             - จัดตอบคำถามพระคัมภีร์ในหัวข้อ “พระวรสารนักบุญลูกาและสมณโองการ Misericordiae Vultus” ในงานวันวิชาการสัมพันธ์ ร.ส.จ.

             - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ศิลปะในการใช้ท่าทางประกอบการสอน” ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี เป็นทีมวิทยากร

             - งานสื่อเพิ่มเติมความรู้สำหรับครูคำสอน พระสงฆ์ และบุคคลทั่วไปในรายการ “พ่อบอกเล่า” โดยบาทหลวงยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์ ทัศมาลี และรายการ “In Chan” โดยบาทหลวงยอห์น บัปติสต์ ศิรวิชญ์ มารีย์พัฒนกิจ เป็นพิธีกร ปี ค.ศ.2017

             - จัดแปลบทความ ใบงาน ภาพ ฯลฯ เพื่อช่วยครูคำสอนและผู้สนใจนำไปใช้ประกอบการสอนคำสอน ลงเว็บไซต์ www.kamsonchan.com

             - จัดตอบคำถามพระคัมภีร์ในหัวข้อ “หนังสือบุตรสิรา (สารบบที่สอง)” ในงานวันวิชาการสัมพันธ์ ร.ส.จ.

             - จัดอบรมฆราวาสอาสาสมัครสอนคำสอนโดยให้เนื้อหาที่สำคัญติดต่อกันเป็นเวลา 9 วัน โดยใช้ช่วงเวลาปิดเรียนภาคแรกในเดือนตุลาคม  และพบครูคำสอนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติการสอนจริงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2018  ก่อนที่พวกเขาจะสอนคำสอนภาคฤดูร้อน


 
ปี ค.ศ.2018

             - จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ และอบรมเด็กช่วยมิสซาในเดือนมกราคม โดยมีบาทหลวงเอกภพ ผลมูล ผู้อำนวยการแผนกพิธีกรรมเป็นวิทยากร

             - จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการฉลอง 75 ปี สังฆมณฑลจันทบุรีในปี ค.ศ.2019

             - อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร โดยเน้นการอบรมด้านพระคัมภีร์และการแบ่งปันพระวาจาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอนคำสอนและการประชุมกลุ่มชีวิตคริสตชนได้ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม ค.ศ.2018 มีผู้เข้าร่วม 75 คน

             - จัดตอบคำถามพระคัมภีร์ในหัวข้อ “ประกาศกเอเสเคียล” ในงานวันวิชาการสัมพันธ์ ร.ส.จ.


 
ปี ค.ศ.2019

             - อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “พระทรมานของพระเยซูเจ้าและบทข้าแต่พระบิดา” เป็นครั้งที่ 2 โดยมีบาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 มีผู้เข้าร่วม 74 คน

             - อบรมเทคนิคการทำสื่อโดยมาเซอร์เซลิน คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2019

             - จัดอบรมการบันทึกจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแนวให้บุคลากรได้บันทึกประวัติศาสตร์ของแต่ละสถาบันโดยเชิญ ดร.อิศเรศ ศิรากานต์ มาเป็นวิทยากร มีผู้ร่วมรับการอบรม 78 คน

             - จัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในวันวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (งานต่อเนื่องทุกปี)

             - จัดบทเรียนคำสอนทางไปรษณีย์

             - จัดบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์

             - ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีฉลอง 75 มิสซังจันทบุรี แผนกคำสอนได้จัดงานชุมนุมครูคำสอน ณ วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว โดยมีคุณครูคำสอนเข้าร่วมงาน 145 คน ทศวรรษที่ 6 (2020-ปัจจุบัน)

ปี ค.ศ.2020 – ปัจจุบัน

 

            บาทหลวงยอห์น บัปติสตา นุพันธุ์ ทัศมาลี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม (คำสอน), แผนกพระคัมภีร์, และแผนกสื่อมวลชน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.2020 หลังจากได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนคำสอน (Baccalaureato in scienze dell’Educazione: Catechetica) และในระดับปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) ด้านการสอนคำสอนจากมหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (La Licenza in Scienze dell’Educazione, specializzazione di Catechetica, Università Pontificia Salesiana) ส่วนบาทหลวงยอห์น เอนก นามวงษ์  ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลาส และ วัดอัสสัมชัญ พัทยา

            ต้นปี ค.ศ.2020 ได้เริ่มการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ทำให้การทำงานของแผนกฯ ไม่สามารถดำเนินการดังเช่นอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของผู้คนและสังคม ทางแผนกได้ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดการทำงานดังต่อไปนี้ คือ

                1. อบรมบุคลากรในแผนกให้มีความรู้ทางด้านคำสอนในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยบาทหลวงนุพันธุ์ ทัศมาลี ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

                2. โครงการเยี่ยมครูคำสอนตามวัดและโรงเรียนต่าง ๆ

                3. จัดทำพระคัมภีร์ไปรษณีย์หลักสูตร “ซีนาปิส 2020” ขึ้นมาใหม่ ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ โดยแบ่งบทเรียนออกเป็น 90 บทเรียน จัดเรียงเนื้อหาตามประวัติศาสตร์แห่งความรอด

                4. จัดทำรายการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฟซบุ๊คและยูทูป (Live Streaming on Facebook and YouTube) โดยแผนกสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น. โดยแบ่งรายการออกเป็น 3 รายการ ดังต่อไปนี้ คือ

                - EsFaithSo นำเสนอข้อคำสอนต่าง ๆ ในพระศาสนจักร

                - MusicFaith นำเสนอบทเพลงวัดสลับกับการให้ข้อคิดสั้น ๆ

                - Popcorn นำเสนอเรื่องราวหลากหลายในสังฆมณฑลผ่านทางแขกรับเชิญต่าง ๆ         

                5. เผยแพร่สื่อคำสอนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินสตาแกรม (Instagram) ชื่อว่า kamsonchanthaburi เริ่มตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2021

                6. เผยแพร่สื่อคำสอนด้านพระคัมภีร์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินสตาแกรม (Instagram) ชื่อว่าbiblechanthaburi เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2021

                7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฟซบุ๊คชื่อว่า แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี และ แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี

                8. จัดโครงการ “สัปดาห์พระคัมภีร์” เพื่อนำเสนอความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ในโรงเรียนคาทอลิก

                9. จัดโครงการ “คำสอนสัญจร” เพื่อให้ความรู้กับบรรดาสัตบุรุษตามวัดต่าง ๆ เช่น ปีนักบุญโยเซฟ (2020-2021)

                10. จัดทำนิตยสาร “สายใยจันท์” ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีนักบุญโยเซฟ (2020-2021)

                11. จัดทำสื่อคำสอนออนไลน์เผยแพร่ทาง YouTube ชื่อ “ห้องคำสอนจันท์” ได้แก่

                - รายการ Saint in Chan นำเสนอประวัติวัดต่าง ๆ ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรีพร้อมกับประวัตินักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัดนั้น ๆ

                - รายการ “คำสอนเรื่องพระแม่มารีย์”

                - การพับใบลานแบบต่าง ๆ

                - รายการ “เรื่องเล่านอกห้อง”

                - รายการ “คำสอนนอกเวลา”


เอกสารเก่า (PDF)

เสียงจากศูนย์ โดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล
- รายงานการประชุมศูนย์แพร่ธรรม ศรีราชา

 

สถิติการเยี่ยมชม

9756731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
1693
5084
9736546
73122
169976
9756731
Your IP: 44.223.39.67
Server Time: 2024-05-29 00:31:48

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com