Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ลาซารัสเพื่อนสนิทของพระเยซูเจ้า หลังจากที่พระองค์ปลุกเขาให้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ... ก้าวต่อไปของลาซารัสเป็นอย่างไร?

ลาซารัสเพื่อนสนิทของพระเยซูเจ้า หลังจากที่พระองค์ปลุกเขาให้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ... ก้าวต่อไปของลาซารัสเป็นอย่างไร?

ลาซารัสเพื่อนสนิทของพระเยซูเจ้า หลังจากที่พระองค์ปลุกเขาให้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ... ก้าวต่อไปของลาซารัสเป็นอย่างไร?

          ลาซารัสเป็นชื่อกรีก “Lazaros”ซึ่งมาจาก“Eleazar” ซึ่งในภาษาฮีบรู หมายถึง“พระเจ้าคือความช่วยเหลือของข้าพเจ้า”

          การกลับคืนชีพของลาซารัส    ยน 11:1-44

          ผู้นำ​ชาว​ยิว​ตกลง​ที่​จะ​ประหาร​พระ​เยซู​เจ้ายน 11:45-54

          45ชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีย์และเห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำก็เชื่อในพระองค์46แต่บางคนไปพบชาวฟาริสีเล่าเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำให้ฟัง47บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจึงเรียกประชุมสภาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีเพราะคนคนนี้ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์หลายอย่าง48ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ทุกคนจะเชื่อเขาแล้วชาวโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเรา49คนหนึ่งในที่ประชุมชื่อคายาฟาสเป็นมหาสมณะในปีนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจอะไรเลย50ท่านไม่คิดหรือว่าถ้าคนคนเดียวจะตายเพื่อประชาชนจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ชนทั้งชาติจะต้องพินาศไป51เขาไม่ได้พูดเช่นนี้ตามใจตนเองแต่ในฐานะที่เป็นมหาสมณะในปีนั้นเขาประกาศพระวาจาว่าพระเยซูเจ้าจะต้องสิ้นพระชนม์เพื่อชนทั้งชาติ52และไม่ใช่เพื่อชนทั้งชาติเท่านั้นแต่เพื่อจะรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าทรงกระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกัน53ตั้งแต่วันนั้นที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะประหารพระองค์54ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงไม่เสด็จไปที่ใดอย่างเปิดเผยในหมู่ชาวยิวอีกต่อไปแต่เสด็จไปที่เมืองชื่อเอฟราอิมในเขตแดนใกล้ถิ่นทุรกันดารและทรงพำนักอยู่ที่นั่นกับบรรดาศิษย์

          การ​เจิม​ที่​เบ​ธานียน 12:1-11

          1หก​วันก่อน​ฉลอง​ปัส​กาพระ​เยซู​เจ้า​เสด็จ​ไป​ที่​หมู่บ้าน​เบ​ธานีตำบล​ที่อยู่​ของ​ลา​ซา​รัส​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ​ให้​กลับคืน​ชีพ​จาก​บรรดา​ผู้ตาย2ผู้คน​ที่นั่น​จัด​งานเลี้ยง​เป็น​เกียรติ​แด่​พระ​องค์มาร​ธา​คอย​รับใช้ขณะที่​ลา​ซา​รัส​เป็น​คน​หนึ่ง​ที่​ร่วม​โต๊ะ​กับ​พระ​องค์​ด้วย3มา​รีย์​ใช้​น้ำมัน​หอม​สมุนไพร​บริสุทธิ์​ราคา​แพง​หนัก​หนึ่ง​ปอนด์​ชโลม​พระ​บาท​ของ​พระ​เยซู​เจ้าและ​ใช้​ผม​เช็ด​พระ​บาทกลิ่น​น้ำมัน​หอม​อบอวล​ไป​ทั่ว​บ้าน4ยูดาสอิสคา​ริ​โอ​ทศิษย์​คน​หนึ่ง​ที่​จะ​ทรยศ​ต่อ​พระ​องค์​พูด​ว่า5“ทำไม​ไม่​เอา​น้ำมัน​หอม​นี้​ไป​ขาย​ราคา​สาม​ร้อย​เหรียญแล้ว​นำ​เงิน​ไป​แจก​ให้​คน​ยากจน​เล่า” 6ที่​เขา​พูด​เช่นนี้​มิใช่​เพราะ​เขา​ห่วงใย​คน​ยากจนแต่​เพราะ​เขา​เป็น​ขโมยเขา​เป็น​ผู้​ถือ​ถุง​เงิน​และ​ยักยอก​เงิน​ใน​ถุง​นั้น7พระ​เยซู​เจ้า​จึง​ตรัส​ว่า “ช่างเถิดปล่อย​ให้​นาง​เก็บ​น้ำมัน​หอม​นี้​ไว้​สำหรับ​วัน​ฝังศพ​ของ​เรา8คน​ยากจน​นั้น​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอแต่​เรา​จะ​ไม่​อยู่​กับ​ท่าน​ตลอดไป”

          9ชาว​ยิว​จำนวน​มาก​รู้​ว่า​พระ​องค์​ประทับ​อยู่​ที่นั่นจึง​มามิใช่​เพียง​เพื่อ​เฝ้า​พระ​เยซู​เจ้าแต่​เพื่อ​มา​ดู​ลา​ซา​รัสซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทำ​ให้​กลับคืน​ชีพ​จาก​บรรดา​ผู้ตาย10บรรดา​หัวหน้า​สม​ณะ​จึง​ตกลง​กัน​จะ​ฆ่า​ลา​ซา​รัส​ด้วย11เพราะ​ลา​ซา​รัส​ทำ​ให้​ชาว​ยิว​จำนวน​มาก​ไป​เฝ้า​พระ​เยซู​เจ้า​และ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์

          ตามที่เราทราบ พระเยซูเจ้าไม่หนี แต่ลาซารัสหนี และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา 2 แนวทาง

          แนวทางแรกเป็นของพวกออร์โธดอกซ์ แนวทางนี้สอนว่าลาซารัสหนีมาที่เกาะไซปรัสและได้พบกับเปาโลและบารนาบัส เปาโลแต่งตั้งลาซารัสให้เป็นพระสังฆราชแห่ง Kition ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไซปรัส และตายตามธรรมชาติคือแก่ตายในปี ค.ศ. 63 คือ 30 ปีหลังฟื้นคืนชีพจากความตาย (ตามบันทึกของนักบุญเอปีฟานีออสแห่งไซปรัส) หลุมศพของท่านอยู่ที่เมือง Larnaca (ชื่อปัจจุบันของเมือง Kition)

          ต่อมาจักรพรรดิ์เลโอที่ 6 ได้สั่งให้เคลื่อนย้ายศพของลาซารัสมาไว้ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล และสูญหายไประหว่างสงครามครูเสด

          มีเรื่องเล่าต่อว่าพวก Franks (กลุ่มชนชาวเยอร์มานิกโบราณ) ได้นำศพของท่านกลับมาที่เมืองมาร์เซย์ แต่ก็ขัดกับการค้นพบหีบศพโบราณที่เมือง Larnaca เมื่อปี 1972 (46 ปีมาแล้ว) หีบศพนี้มีคำจารึกว่า “ลาซารัสสี่วันและเพื่อนของพระเยซูเจ้า” ซึ่งอย่างน้อยก็ยืนยันว่าพระธาตุส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในเกาะไซปรัส

          เรื่องเล่าอีกแนวทางหนึ่งเป็นของพระศาสนจักรตะวันตก ซึ่งสอนว่าลาซารัสพร้อมกับมารธาและมารีย์ได้เดินทางมาที่เมืองมาร์เซย์ในฝรั่งเศสเพื่อประกาศข่าวดี และลาซารัสได้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของมาร์เซย์ และตามตำนานท่านถูกจับและถูกตัดศีรษะระหว่างการเบียดเบียนของจักรพรรดิ์ดอมีเทียน คาดว่าศพของท่านถูกฝังทางตะวันออกของฝรั่งเศส ส่วนศีรษะยังคงเก็บเป็นพระธาตุไว้ที่เมืองมาร์เซย์

          ตำนานเล่าว่าหลังฟื้นจากความตาย ลาซารัสไม่พูดไม่จา และไม่เคยยิ้ม เพราะระหว่างสี่วันที่ท่านอยู่ในแดนผู้ตาย ท่านเห็นดวงวิญญาณที่กำลังดิ้นรนทรมานมากมาย บางคนบอกว่าท่านเคยยิ้มเพียงครั้งเดียวเมื่อเห็นคนคนหนึ่งขโมยเครื่องปั้นดินเผา ท่านพูดว่า “มันก็แค่ดินก้อนหนึ่งขโมยดินอีกก้อนหนึ่ง”

          พระศาสนจักรตะวันออกฉลองนักบุญลาซารัสวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์ใบลาน

         พระศาสนจักรตะวันตกฉลองวันที่ 17 ธันวาคม

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1907
4410
8409
4887678
71253
64117
4912877
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 16:45:46
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com