Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ บาปผิดต่อพระจิตเจ้าคืออะไร?

บาปผิดต่อพระจิตเจ้าคืออะไร?

บาปผิดต่อพระจิตเจ้าคืออะไร?

          

มธ 12:31-32

31ดังนั้นเรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่ามนุษย์​จะ​ได้​รับ​การ​อภัย​บาป​ทุก​ชนิด​รวม​ทั้ง​คำ​ดูหมิ่น​พระ​เจ้า​ด้วยแต่​คำ​ดูหมิ่น​พระ​จิต​เจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​อภัย​เลย32ใคร​ที่​กล่าวร้าย​ต่อ​บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​การ​อภัยแต่​ใคร​ที่​กล่าวร้าย​ต่อ​พระ​จิต​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​อภัย​เลย​ทั้ง​ใน​โลก​นี้​และ​ใน​โลกหน้า

ลก 12:10

10“ทุก​คน​ที่​กล่าวร้าย​ต่อ​บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​ได้​รับ​การ​อภัยแต่​ผู้​ที่​กล่าวร้าย​ต่อ​พระ​จิต​เจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​อภัย​เลย

มก 3:22-30

ข้อกล่าว​หา​ของ​บรรดา​ธรร​มา​จารย์

22บรรดา​ธรร​มา​จารย์​ที่มา​จาก​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​พูด​ว่า“เขา​มี​ปีศาจ​เบเอล​เซ​บูลสิง​อยู่”และ“ขับไล่​ปีศาจ​ด้วย​อำนาจ​ของ​เจ้า​แห่ง​ปีศาจ​นั่นเอง” 23พระ​องค์​จึง​ทรง​เรียก​เขา​เหล่า​นั้น​เข้า​มา​พบตรัส​เป็น​อุปมา​ว่า “ซาตาน​จะ​ขับ​ซาตาน​ได้​อย่างไร24ถ้า​อาณา​จักร​หนึ่ง​แตก​แยก อาณา​จักร​นั้น​ก็​ตั้งอยู่​ไม่​ได้ 25ถ้า​ครอบครัว​หนึ่ง​แตก​แยกครอบครัว​นั้น​ก็​ตั้งมั่น​อยู่​ต่อไป​ไม่​ได้26ถ้า​ซาตาน​ลุก​ขึ้น​ต่อสู้​กันเอง​และ​แตก​แยกมัน​ก็​อยู่​ไม่​ได้ต้อง​ถึง​จุดจบ27ไม่​มี​ใคร​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​คน​เข้มแข็ง​และ​ปล้น​เอา​ทรัพย์​ของ​เขา​ได้ถ้า​ไม่​มัด​คน​เข้มแข็ง​นั้น​ไว้​ก่อนเมื่อนั้น​แหละ​จึง​จะ​เข้า​ปล้น​บ้าน​ได้

28“เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่ามนุษย์​จะ​รับ​การ​อภัย​บาป​ทุก​ประการ​รวม​ทั้ง​คำ​ดูหมิ่น​พระ​เจ้า​ที่​ได้​พูด​ออก​ไป29แต่​ใคร​ที่​พูด​ดูหมิ่น​พระ​จิต​เจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​อภัย​เลยเขา​มี​ความ​ผิด​ตลอด​นิรันดร” 30พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​เช่นนี้​เพราะ​มี​ผู้พูด​ว่า “คน​นี้​มี​ปีศาจ​สิง​อยู่”

          เพื่อจะเข้าใจพระวาจาอันน่าตื่นตระหนกนี้ จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมขณะนั้นเสียก่อน

          เริ่มด้วยบรรดาธรรมาจารย์และฟาริสีพูดดูหมิ่นพระองค์ว่าขับไล่ปีศาจ ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจของเจ้าแห่งปีศาจ

          อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกถึงคือ พระเยซูเจ้ามิได้ใช้คำ “พระจิตเจ้า” ในความหมายเต็มๆ อย่างที่เราคริสตชนเข้าใจ ซึ่งความหมายเต็มๆ นี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์และทรงส่งพระจิตลงมาในวันเปนเตกอสเตแล้วเท่านั้น

          แต่พระองค์ทรงใช้คำ “พระจิตเจ้า” ในความหมายที่ชาวยิวขณะนั้นเข้าใจ !

          ชาวยิวเข้าใจว่าพระจิตเจ้าทรงมีบทบาทหน้าที่สำคัญสองประการ คือ เปิดเผยความจริงของพระเจ้าแก่มนุษย์ และทำให้มนุษย์รู้จักความจริงนั้นเมื่อมีโอกาสพบเห็น

          ด้วยความคิดของชาวยิวนี้เอง เราจึงพอจะอธิบายความหมายของพระวาจาที่ว่า “มนุษย์​จะ​รับ​การ​อภัย​บาป​ทุก​ประการ​รวม​ทั้ง​คำ​ดูหมิ่น​พระ​เจ้า​ที่​ได้​พูด​ออก​ไปแต่​ใคร​ที่​พูด​ดูหมิ่น​พระ​จิต​เจ้า​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​อภัย​เลยเขา​มี​ความ​ผิด​ตลอด​นิรันดร”ได้ดังนี้

          1. พระจิตทรงทำให้มนุษย์รู้จักความจริงของพระเจ้าเมื่อความจริงนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเราก็จริง แต่หากมนุษย์ยืนกรานปฏิเสธความจริงนั้นบ่อยครั้งเข้า ความสามารถที่จะรู้จักความจริงนั้นก็จะสูญหายไป

          คนที่นอนติดเตียงนานๆ จะสูญเสียความสามารถในการเดินฉันใด ผู้ที่ปฏิเสธการดลใจของพระจิตเจ้าบ่อยๆ ก็จะสูญเสียความสามารถในการรู้จักความจริงเมื่อพบเห็นฉันนั้น และหากปล่อยจนถึงเวลานั้น ความชั่วสำหรับเขาจะกลายเป็นความดี และความดีจะกลายเป็นความชั่ว ดังเช่นบรรดาธรรมาจารย์ที่มองเห็นความดีของพระเจ้าเป็นความชั่วร้ายของปีศาจไปได้

          2. เมื่อมีโอกาสพบปะกับพระเยซูเจ้า ผลพวงประการแรกสุดก็คือ มนุษย์จะตระหนักว่าตนเองไม่มีอะไรคู่ควรเลยเมื่อเทียบกับความงดงามและความน่ารักของพระองค์ แม้แต่เปโตรเองยังทูลพระองค์หลังจับปลาได้จำนวนมากมายว่า “โปรด​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า​เสีย​เถิด พระ​เจ้า​ข้า เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เป็น​คน​บาป” (ลก 5:8)

          เราเรียกการตระหนักเช่นนี้ว่า “การเป็นทุกข์ถึงบาป” ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญเพียงหนึ่งเดียวเพื่อจะได้รับ “การอภัย”

          แต่ถ้าเรา “ดูหมิ่นพระจิตเจ้า” ด้วยการปฏิเสธการดลใจของพระองค์ซ้ำซาก จนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นความน่ารักของพระเยซูเจ้าได้แล้วละก็ เราจะไม่มีทางสำนึกถึงความผิดบาปของเราได้เลย

          เมื่อไม่สำนึกถึงความผิดบาป เราก็ไม่สามารถเป็นทุกข์ถึงบาป เมื่อไม่สามารถเป็นทุกข์ถึงบาป เราก็ไม่มีทางได้รับการอภัย

          มีตำนานเกี่ยวกับลูซิเฟอร์เรื่องหนึ่ง เล่าว่า...

          วันหนึ่ง พระสงฆ์องค์หนึ่งสังเกตเห็นชายหนุ่มรูปร่างสง่างามผู้หนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางสัตบุรุษ หลังพิธีเสร็จสิ้น ชายหนุ่มผู้นั้นเข้ามาแก้บาป เขาสารภาพบาปหนักมากมายจนพระสงฆ์ขนลุก ที่สุดพระสงฆ์เอ่ยขึ้นว่า “ลูกคงต้องมีชีวิตยืนยาวมากสินะกว่าจะทำบาปทั้งหมดนั่นได้”

         “ผมชื่อลูซิเฟอร์ครับ ผมตกจากสวรรค์ตั้งแต่ก่อนกาลแล้ว” ชายหนุ่มตอบ

         “ถึงกระนั้น ถ้าลูกเป็นทุกข์เสียใจ ลูกก็จะได้รับการอภัยบาป” พระสงฆ์กล่าว

          ชายหนุ่มมองหน้าพระสงฆ์อยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็เดินอาดๆ ออกไป เขาไม่มีทางและก็ไม่สามารถด้วยที่จะเป็นทุกข์ถึงบาป ...!

          ตราบใดที่มนุษย์ยังมองเห็นความน่ารักในพระเยซูเจ้าแล้วเกลียดชังบาป แม้จะยังละทิ้งบาปนั้นไม่ได้ เขาก็สามารถรับการอภัยได้

          ตรงกันข้าม หากเขาปฏิเสธพระจิตเจ้าจนกระทั่งมองเห็นความดีเป็นความชั่ว และความชั่วเป็นความดีเสียแล้ว เขาจะไม่มีทางเป็นทุกข์ถึงบาปและรับการอภัยได้เลย

         นี่คือบาปผิดต่อพระจิตเจ้า !

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912784
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1814
4410
8316
4887678
71160
64117
4912784
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 15:54:41
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com