Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #57 : พระจิตเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงระยะทางหรือลดช่องว่างต่าง ๆ

ก้าวไปกับโป๊ป #57 : พระจิตเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงระยะทางหรือลดช่องว่างต่าง ๆ

พระจิตเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงระยะทางหรือลดช่องว่างต่าง ๆ (The Holy Spirit is a specialist in bridging distances)

โอกาสวันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดบทราชินีสวรรค์ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 ทรงเทศน์สอนคริสตชนให้มีความสนใจกับพระจิตเจ้า ผู้ทรงทำให้พระวรสารของพระเยซูเจ้าเข้ามาสู่จิตใจ และสอนเราให้เอาชนะช่องว่างต่าง ๆ “พระจิตเจ้าผู้นี้จะสอนท่านทุกสิ่ง และจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน (ยน 14:26)

ให้เราได้ไตร่ตรองถึงการกระทำ 2 ประการ ของพระจิตเจ้า คือ

1) ทรงสอน (to teach) และ

2) ทรงทำให้เราจำได้ (to remind)

ด้วย 2 ประการนี้ พระจิตเจ้าได้ทำให้ข่าวดีของพระเยซูเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเรา

พระจิตเจ้าทรงสอนเรา (The Holy Spirit teaches)

พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตของเรา ในประสบการณ์แห่งความเชื่อ นั่นก็คือ ลดช่องว่างต่าง ๆ ในชีวิตของเรา ช่องว่างประการแรก คือ ช่องว่างระหว่างพระวรสารกับชีวิตจริงของเรา พระวรสารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยพระเยซูเจ้าเมื่อสองพันปีที่แล้ว ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พระวรสารจึงดูเหมือนเป็นสิ่งล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยของเรา ความต้องการของผู้คน และปัญหาต่าง ๆ

คำถามจึงเกิดขึ้นกับเราว่า พระวรสารต้องการที่จะพูดอะไรกับเราในปัจจุบันนี้ ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน และมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเรา

พระจิตเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลดช่องว่าง (A specialist in bridging distances)

พระจิตเจ้าจะเป็นผู้เชื่อมโยงคำสอนของพระเยซูเจ้า ในทุก ๆ เวลา และกับทุก ๆ คน พระวาจาของพระเจ้ายังทรงชีวิตอยู่ในทุก ๆ วัน อาศัยพระคัมภีร์พระจิตเจ้าได้ตรัสกับเราอย่างตรงไปตรงมาในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ พระจิตเจ้าประทับอยู่กับผู้คนต่าง ๆ ในปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทรงแนะนำทางออก ช่วยทำให้เป็นจริง และทำให้ความเชื่อมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

ในขณะที่เราทำให้ความเชื่อของเรากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่พระจิตเจ้ากลับทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะพระจิตเจ้าไม่ได้ผูกมัดตนเองอยู่กับยุคสมัยที่ล่วงไปแล้ว แต่นำความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพและทรงพระชนม์อยู่ให้เป็นปัจจุบัน

พระจิตเจ้าช่วยให้เราจำได้ (The Holy Spirit makes us remember)

พระจิตเจ้าช่วยให้เราระลึกถึงและฟื้นฟูพระวรสารในจิตใจของเรา ดังเช่นบรรดาอัครสาวกที่ได้ยินพระองค์ตรัสหลายครั้งแล้ว แต่เข้าใจเพียงนิดเดียว แต่เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมา ได้ช่วยทำให้เขาระลึกถึงและเข้าใจ พวกเขาได้จำพระวาจาของพระองค์ และทำให้มีความหมายสำหรับพวกเขา พวกเขาทำให้ความรู้ภายนอกได้กลับกลายเป็นชีวิต ทำให้เกิดความมั่นใจ ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า

พระจิตเจ้าจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ทำให้ความคิดของเราละม้ายคล้ายคลึงกับความคิดของพระองค์ ด้วยการทำให้เราระลึกถึงพระวาจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติตาม จนกลายเป็นชีวิตของเรา

เราจงเอาใจใส่พระจิตเจ้า ผู้ทรงเตือนเราให้ระลึกถึงพระเยซูเจ้า ซึ่งบ่อยครั้งเราอาจหลงลืมไป หรือมองข้ามความรักของพระองค์ และตกอยู่ในความสงสัย หวาดกลัว เมื่อเราตกอยู่ในความพ่ายแพ้ ความยุ่งยาก และวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระจิตเจ้าจะช่วยเราในขณะที่เรากำลังตัดสินใจเรื่องที่สำคัญในชีวิต

เมื่อเราได้ถือหนังสือพระคัมภีร์อยู่ในมือของเรา และวิงวอนขอต่อพระจิตเจ้าว่า “โปรดเสด็จมาเถิด ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดทรงทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเยซูเจ้า และโปรดส่องสว่างจิตใจของข้าพเจ้า” จากนั้น เมื่อเราเปิดพระคัมภีร์และอ่านข้อความที่เราพบอย่างช้า ๆ นั่นเป็นช่วงเวลาที่พระจิตเจ้ากำลังตรัสกับเรา ...

สถิติการเยี่ยมชม

8851398
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
224
3552
10104
8814351
111006
124360
8851398
Your IP: 35.172.165.64
Server Time: 2023-11-29 01:34:34

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com