Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #59 : คำสอนเรื่องผู้สูงอายุ (ต่อ)

ก้าวไปกับโป๊ป #59 : คำสอนเรื่องผู้สูงอายุ (ต่อ)

ผู้สูงอายุแสดงให้เราเห็นความอ่อนโยนของพระเจ้า (The elderly show us the tenderness of God)

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนต่อเนื่องเรื่องผู้สูงอายุ ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน โดยนำเรื่องของนิโคเดมัส (ยน 3) มาเปรียบเทียบเรื่องความอ่อนโยนของบรรดาผู้สูงอายุและปู่ย่าตายาย ซึ่งเทียบเท่ากับความอ่อนโยน ปรีชาญาณ และความรักของพระเจ้า

จงดูเถิด เวลาปู่ย่าตายายได้มองดูไปยังลูกหลานของเขา เวลาที่พวกเขาโอบกอดบรรดาเด็ก ๆ นั่นคือความอ่อนโยนที่ปราศจากความทุกข์ของมนุษย์ ที่เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์ ทำให้เราสามารถรักคนอื่นได้อย่างอิสระ เป็นความรักอย่างใกล้ชิดของคน ๆ หนึ่งกับบุคคลอื่น

ความอ่อนโยนที่สามารถเห็นได้นี้ เป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจความอ่อนโยนของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าจะสวมกอดพวกเราแต่ละคนอย่างไร

การเกิดใหม่ไม่ใช่ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเดิมตลอดไป (Born anew, not living forever)

พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับนิโคเดมัสว่า “ไม่มีใครสามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้เกิดใหม่ด้วยน้ำและด้วยพระจิตเจ้า” (ยน 3:3) นี่เป็นการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ มิใช่การเกิดใหม่ทางร่างกาย ซึ่งไม่ได้ลบล้างหรือเบี่ยงเบนคุณค่าต่าง ๆ ของการดำรงอยู่บนโลกของเรา แต่เป็นสาเหตุแห่งการได้รับชีวิตนิรันดรและความชื่นชมยินดีแห่งสวรรค์

ในยุคของเรานี้ ผู้คนกำลังไล่ล่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความเยาว์วัยตลอดนิรันดร แต่เราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความจริง และมองให้เห็นว่า ทุกวัยของชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความสุขนิรันดรที่พระเจ้าเตรียมมอบไว้ให้กับเรา

เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับนิโคเดมัสว่า “พระเจ้าทรงรักโลกนี้อย่างมา จึงทรงยอมมอบพระบุตรพระองค์เดียว เพื่อที่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16)

การเป็นพยานถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา (Witness to God's presence in our midst)

ผ่านทางความเชื่อของบรรดาผู้สูงอายุ ปรีชาญาณ และประสบการณ์ สามารถเป็นพยานยืนยันถึงการประทับอยู่ของอาณาจักรของพระเจ้าท่ามกลางเรา และความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนการลิ้มชิมรสล่วงหน้าถึงความหนุ่มสาวนิรันดร (eternal youth) ที่เราจะได้รับจากการเป็นสิ่งสร้างใหม่ผ่านทางพระเยซูเจ้าและพระจิตเจ้า

ความงดงามของผู้สูงอายุ (the beauty of old age)

บรรดาผู้สูงอายุกำลังเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย ไปยังสวรรค์ของพระเจ้า ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาพิเศษที่จะแยกแยะชีวิตฝ่ายร่างกาย และการดำเนินชีวิตแบบหุ่นยนต์ (ไร้ชีวิตชีวา) ไปสู่การการเป็นสิ่งสร้างใหม่ที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า ในความอ่อนโยนของพระองค์

ขอพระจิตเจ้าได้เปิดจิตใจของเราสำหรับการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นพันธกิจของผู้สูงอายุ ในการคืนดีกับพระเจ้าและการบังเกิดใหม่จากเบื้องบน

เมื่อเราได้คิดถึงวัยชราในมุมมองเหล่านี้ ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมวัฒนธรรมแบบทิ้งขว้าง จึงตัดสินใจทอดทิ้งผู้สูงอายุ โดยพิจารณาว่าพวกเขาไร้ประโยชน์ แต่ตรงกันข้าม บรรดาผู้สูงอายุเป็นผู้ส่งสารจากอนาคต สารแห่งความอ่อนโยน เต็มเปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณและประสบการณ์ในชีวิต ให้เราก้าวหน้าไปด้วยกันและช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ ...

สถิติการเยี่ยมชม

7271480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1671
1499
3170
7251897
70549
98530
7271480
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 11:55:05

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com