Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #546 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งเสริมให้มีความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน (Pope encourages deepening of faith and communion for building Christian unity)

ก้าวไปกับโป๊ป #546 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งเสริมให้มีความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน (Pope encourages deepening of faith and communion for building Christian unity)

#พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงส่งเสริมให้มีความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน (Pope encourages deepening of faith and communion for building Christian unity)

ในคำทักทายของพระสันตะปาปาฟรังซิส ถึงผู้เข้าร่วมประชุม งานชุมนุมคริสตชนระดับโลก ครั้งที่ 4 (the Fourth World Gathering of the Global Christian Forum) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 เมษายน 2024 เมืองอักกรา ประเทศกานา (Accra, Ghana) เกี่ยวกับความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันที่ชุมชนคริสตชนกำลังเผชิญหน้าอยู่ อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทำร่วมกัน คือ การอธิษฐานภาวนา การนมัสการ การเสวนา และพันธกิจ

หัวข้อเรื่อง “ว่าโลกจะได้รู้” (That the World May Know) จะสำรวจวิธีการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อประกาศความรักและความจริงของพระองค์แก่ประชาชาติต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย "ร่วมกันสร้างความแตกต่างเพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า" ("together, let’s make a difference for God’s glory”)

#แผ่นโมเสกแห่งความเชื่อที่สวยงาม (Beautiful mosaic of faith)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดง "คำทักทายจากใจจริง" ต่อทุกคนที่มาชุมนุมกัน โดยยกย่องความหลากหลายทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อน "ภาพโมเสคที่สวยงามของคริสตศาสนาร่วมสมัย" และแบ่งปันอัตลักษณ์ร่วมกันในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเจ้า

พระอัครสังฆราชฟลาวิโอ เพซ (Archbishop Flavio Pace) เลขาธิการสภาเพื่อส่งเสริมเอกภาพคริสตชน เป็นผู้อ่านพระดำรัสของพระสันตะปาปา ตามด้วยคำปราศรัยของท่านเองในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุม

#ถูกเรียกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรัก (Called to unity and love)

เนื่องในหัวข้อ “เพื่อให้โลกได้รู้” (ยอห์น 17:23) พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า คริสตชนถูกเรียกให้ “รวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักของพระตรีเอกภาพในชีวิตส่วนตัวและในพระศาสนจักรของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นพยานต่อโลก รักษาบาดแผลจากความแตกแยกและการแข่งขันกัน”

#คริสตศาสนจักรสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพันธกิจ (Ecumenism tied to mission)

ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นกุญแจสำคัญ "สำหรับการน้อมรับวิสัยทัศน์แห่งอาณาจักรของพระเจ้า" และสิ่งนี้ต้องการ "ความผูกพันภายในระหว่างการทำคริสตศาสนจักรสัมพันธ์และพันธกิจของคริสตชน" ประโยชน์ของเวทีนี้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ 25 ปีที่ผ่านมา โดยจัดให้มีพื้นที่ที่สมาชิกที่มีการแสดงออกทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของความเชื่อของคริสตชน สามารถ "เติบโตด้วยความเคารพและความเป็นพี่น้องกันโดยการเผชิญหน้ากันในพระเยซูเจ้า"

ขอให้ทุกคนมีความเชื่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฟื้นฟูความรักฉันพี่น้อง ในขณะที่อธิษฐานภาวนาด้วยกัน พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายที่ชุมชนคริสตชนทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่

“ถึงพวกคุณทุกคน ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และอธิษฐานภาวนาขอให้การชุมนุมนี้ ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันที่มองเห็นได้ในหมู่คริสตชนทุกคน”

หลังจากที่อาร์คบิชอปเพซอ่านสาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสแล้ว ท่านก็ได้อ่านสุนทรพจน์ของตนเองถึงผู้เข้าร่วมในเวลาต่อมา ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของพระสันตะปาปาฟรงซิส ท่านยกย่อง "ผ้าปูพรมอันอุดมสมบูรณ์ของคริสตศาสนา (อันเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลาย เพราะพรมถูกสร้างขึ้นมาจากเส้นด้ายสีต่าง ๆ มาถักทอรวมกัน) รวมถึงนิกายออร์ธอดอกซ์ คาทอลิก โปรเตสแตนต์ ผู้ประกาศพระวรสาร เพนเทคอสต์ คริสตจักรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ทั่วโลก" ที่เป็นตัวแทนในการประชุม

การมุ่งเน้นของเวทีคริตชนสากลนี้เป็นการแบ่งปัน "ความเชื่อที่มีชีวิต" และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชาวคริสตชนให้กลายเป็น "เครื่องมืออันทรงคุณค่าทั่วโลก" นอกเหนือจากการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับความแตกต่างด้านหลักคำสอน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความเชื่อ การทำความเข้าใจร่วมกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นพี่น้องกัน

ประจักษ์พยานคริสตชนร่วมกันเผยให้เห็น "พลังการคืนดีของพระวรสาร" และความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้สามารถแสดงให้เห็นถึง "พลังแห่งความเชื่อของคริสตชนที่อยู่เหนือความแตกต่างของมนุษย์ ก่อให้เกิดชุมชนพี่น้องที่มีชีวิต ซึ่งมีรากฐานมาจากความรักฉันพี่น้อง ความเคารพซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน"

วิธีการที่พระศาสนจักรคาทอลิกมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาที่ไม่เคยมีมาก่อน “สำหรับพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน: ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีส่วนร่วม พันธกิจ” ซึ่งรวมถึงผู้แทนภราดรภาพหลายคนที่เป็นตัวแทนของคริสตชนนิกายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในช่วงแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2023 ปีที่แล้ว จำนวนผู้รับเชิญจะมีมากขึ้นในการเข้าร่วมช่วงสรุปในเดือนตุลาคม 2024 ที่จะถึงนี้

ขณะที่ขอบคุณตัวแทนผู้เข้าร่วมการสมัชชาดังกล่าว ท่านตั้งข้อสังเกตว่าการทำสมัชชา "ส่งสัญญาณที่ชัดเจน และน่าเชื่อถือถึงความปรารถนาที่จะเดินทางร่วมกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของความเชื่อ และการแลกเปลี่ยนของพระหรรษทาน" ซึ่งยืนยันว่า "สิ่งที่รวมคริสตชนเข้าด้วยกันนั้นยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกัน”

การประชุมที่กานาครั้งนี้ "ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการอธิษฐานภาวนาและทำงานร่วมกัน เราสามารถรวบรวมทรัพยากร พรสวรรค์ และความเข้าใจอันลึกซึ้งของเรา เพื่อจัดการกับความท้าทายร่วมกันและพัฒนาพระวรสารร่วมกัน"

#ก้าวไปกับโป๊ป 546 #ecumenism #interfaith #interreligious #interreligiousdialogue #dialogue #faith #faiths #peace #justiceandpeace #justice #คริสตสัมพันธ์ #คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ #ศาสนสัมพันธ์ #เสวนา #สันติภาพ #ความยุติธรรม #ยุติธรรมและสันติ #สังฆมณฑลจันทบุรี #chanthaburidiocese

สถิติการเยี่ยมชม

9834798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
969
2347
969
9809813
71772
79417
9834798
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:22:41

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com