Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 พฤศจิกายน | เรากระหายความรอดของวิญญาณ

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 พฤศจิกายน | เรากระหายความรอดของวิญญาณ

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 10 พฤศจิกายน  

เรากระหายความรอดของวิญญาณ

+ระหว่างพิธีมิสซาวันต่อมา ดิฉันแลเห็นพระเยซูเจ้าถูกตอกตรึงกับไม้กางเขนระหว่างพระมหาทรมาน ดิฉันได้ยินเสียงครวญดังแผ่วเบาจากพระหฤทัย หลังจากนั้นสักพัก พระองค์ตรัสว่า เรากระหาย เรากระหายความรอดของวิญญาณ ลูกรัก จงช่วยเราเพื่อช่วยให้วิญญาณทั้งหลายได้รอดเถิด จงถวายความทุกข์ทรมานของลูกร่วมกับมหาทรมานของเราต่อพระบิดาเพื่อคนบาปทั้งหลายเถิด

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๐๓๒)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

 ข้าแต่พระผู้ไถ่กู้โลก “พระผู้ทรงโปรดปรานความรอดของมนุษย์ ผู้ทรงลืมพระองค์ แม้ในยามที่ทรงเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส กลับทรงคำนึงถึงแต่ความรอดของวิญญาณทั้งหลาย” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๑๒๖๕)    

ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเมตตายิ่ง “โปรดประทานพระหรรษทานให้ลูกลืมตัวตนเอง ให้ลูกมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อวิญญาณทั้งหลาย เพื่อช่วยพระองค์ทำงานแห่งความรอดตามพระประสงค์ของบิดาเจ้า” (บันทึกนักบุญโฟสตินา:๑๒๖๕)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912794
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1824
4410
8326
4887678
71170
64117
4912794
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 16:00:35
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com