CATHOLICISM ตอนที่ 2

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

บทความจากวารสารมิตรสงฆ์

CATHOLICISM 
ตอนที่ 2

โดย ล.เทียนชัย สมานจิต

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

        แม่พระ มารดาของพระเจ้า อัครเทวดาคำนับสาวพรหมจารีคนหนึ่งแห่งนาซาเร็ชว่า "จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นบุตรของพระเจ้า" พระนางมารีย์ตรัสว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด" แม่พระเป็นผู้ได้รับพระพรยิ่งกว่าสตรีใดๆ เป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะรับพระพรจากพระเจ้า เป็นเอวาคนใหม่ เป็น THEOTOKOS (มารดาของพระเจ้า) ตามที่สังคายนาเอเฟซัสประกาศเป็นข้อความเชื่อในปี ค.ศ.431 แม่พระปฏิสนธินิรมล พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ประกาศเป็นข้อความเชื่อ ในปี ค.ศ.1854 ก่อนแม่พระปรากฏมาที่เมืองลูร์ด ในปี ค.ศ.1858 แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ประกาศเป็นข้อความเชื่อในปี 1950 นอกจากนั้น แม่พระได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมารดาของพระศาสนจักร โดยบุญราศีเปาโลที่ 6 พระสันตะปาปาในการประชุมพระสังคายนาวาติกันที่ 2 ในปี ค.ศ.1965 นอกจากนั้น แม่พระปรากฏมาที่เม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1531 มีชื่อว่า แม่พระ QUADALUPE เป็นภาษาสเปนกลายๆ COAT-LA-SOUPAY ซึ่งแปลว่า "ผู้เหยียบงู" 10 ปีหลังที่แม่พระปรากฏมาเป็นรูปสตรีครึ่งอินเดียนแดง-ครึ่งสเปนติดที่ผ้าคลุม มีคนกลับใจเป็นคริสตชนประมาณ 9 ล้านคน ทุกๆ ปีมีผู้ไปแสวงบุญมากที่สุด มากกว่าที่ลูร์ดส์ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม หลังจากที่แม่พระได้รับมอบจากพระเยซูเจ้าให้เป็นมารดาของนักบุญยอห์น ผู้แทนของมนุษยชาติ แม่พระก็ทำหน้าที่มารดาอย่างดี ขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างสวรรค์กับโลก เสนอวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อมวลมนุษย์ เป็นที่พึ่งของมนุษย์ทุกคน

บุคคลที่ขาดไม่ได้ คือ เปโตรและเปาโล การผจญภัยของงานธรรมทูต

        เปโตร ได้รับกระแสเรียกจากพระเยซูเจ้าให้เป็นชาวประมงหามนุษย์ ได้ละทิ้งอวนแห ติดตามพระองค์ ได้รับแต่งตั้งจากพระเยซูเจ้าให้เป็นผู้นำอิสราเอลใหม่ เป็นพยานที่ไม่หวั่นไหวของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระอาจารย์ เป็นศิลา พร้อมที่จะตายเพื่อพระองค์ เมื่อถูกพระเยซูเจ้าถามว่า "ประชาชนว่าเราเป็นใคร หรือพวกท่านว่าเราเป็นใคร" เปโตรตอบว่า พระองค์เป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา" เปโตรปฏิเสธพระอาจารย์ 3 ครั้ง แต่ก็ถูกเรียกคืนความรัก 3 ครั้ง และได้รับมอบให้เลี้ยงแกะของพระองค์ เปโตรไปกรุงโรมเนื่องด้วยเหตุใดเราไม่ทราบ ท่านมรณะที่กรุงโรม ปี ค.ศ.65 ศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิ์กอนสตันตินกลับใจเป็นคริสต์ สร้างมหาวิหารนักบุญเปโตร ในศตวรรษที่ 15 จึงสร้างขึ้นใหม่ พี่น้องคริสเตียนไม่เชื่อว่าเปโตรมรณะที่กรุงโรม พระสันตะปาปาปีโอที่ 11  ราวครึ่งศตวรรษที่ 20 ได้สั่งให้ขุดค้นใต้พระแท่นใหญ่ในมหาวิหารนักบุญเปโตร ก็ได้พบศิลาจารึกว่าเป็นหลุมศพของนักบุญเปโตร พระสังฆราชคาทอลิกต้องไปเยือนกรุงโรมเข้าคารวะพระสันตะปาปาทุก 5 ปี ก็ไปเยี่ยมหลุมศพของอัครสาวกทั้งสอง

        เปาโล อัครสาวกของชนต่างชาติและต่างศาสนา เป็นนักเทววิทยาคริสต์คนแรก ที่แรกเบียดเบียนชาวคริสต์ แต่ถูกพระเยซูเจ้าต่อว่า "เซาโลๆ ท่านเบียดเบียนเราทำไม? เราคือเยซูที่ท่านกำลังเบียดเบียน" (กจ.9:4-5) เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำความรอดไปจนสุดปลายแผ่นดิน" (กจ.3:47)

        การกลับใจและพันธกิจ เปาโลอัครธรรทูตผู้ยิ่งใหญ่เป็นแสงสว่างสำหรับคนต่างชาติ ต่างศาสนา ได้กลับใจอย่างอัศจรรย์ ได้เป็นเครื่องมือของพระคริสตเจ้า เรามักจินตนาการว่านักบุญเปาโลเป็นผู้สูงอายุ มีหนวดยาวๆ แต่ที่เมืองการาวักยีโอ ทางเหนืออิตาลี มีภาพนักบุญเปาโล มีอายุประมาณ 20 ปีกว่าๆ

        เปาโล บาร์นาบัสกับคนอื่นๆ ได้ประชุมกันที่เยรูซาเลม ถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับคนกลับใจใหม่ มาเป็นคริสตชนว่าจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสสหรือไม่ เช่นการเข้าพิธีสุหนัด การละเว้นอาหารไม่สะอาด หลังจากการถกเถียงมากมาย เปโตรได้ยินเกี่ยวกับการกลับใจของคนต่างชาติต่างศาสนา ก็เห็นพ้องตามแนวทางของเปาโล ว่าคนต่างชาติต่างศาสนาที่กลับใจไม่ต้องลำบากใจ ในการถือตามบทบัญญัติของโมเสส ยกเว้นการไม่กราบไหว้รูปปฏิมา และการไม่ล่วงประเวณี

        การกลับคืนพระชนม์ชีพ เปาโลไปกรุงเอเธนส์ฉวยโอกาสประกาศพระเยซูคริสตเจ้า โดยเข้ามีพระแท่นสำหรับพระเจ้าที่ไม่รู้จัก (DEO INCOGNITO) พระเยซูคริสตเจ้าองค์นี้สร้างโลกจักรวาล จะเป็นผู้พิพากษาโลกอย่างยุติธรรม พระองค์ผู้นี้ได้สิ้นพระชนม์ แต่ได้กลับคืนพระชนม์ชีพ พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้า เจ้านายของโลก... แต่ประชาชนไม่อยากเชื่อ บอกว่า เอาไว้วันหน้า ขอฟังใหม่ (กจ.17:32)

        การมีส่วนร่วมในพระคริสตเจ้า ในจดหมายถึงชาวโครินทร์ฉบับที่หนึ่ง (1คร:10,16) นักบุญเปาโล ได้ให้ข้อสังเกตว่า : "ถ้วยถวายพระพรซึ่งเราใช้ขอบพระคุณพระเจ้านั้น มิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสตเจ้าหรือ และปังที่เราบินั้น มิได้ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสตเจ้าหรือการมีส่วนร่วมภาษากรีก ใช้คำ KOINONIA (COMMUNION) การมีส่วนร่วมในพระคริสตเจ้าเป็นหนทางนำไปสู่ความรอด เราได้รับเชิญให้ "ดำเนินชีวิตโดยสวมพระคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์" (รม.13:14)  โดยเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยความรัก นักบุญเปาโลเน้นว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าหมด "แม้ท่านพูดภาษาต่างๆ ได้ แม้ท่านมีประสบการณ์ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสาม แม้ท่านเข้าใจความล้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง ทำอัศจรรย์ได้ แต่ถ้าไม่มีความรัก ก็มิได้ประโยชน์อันใด" (1คร.13:1-3)

        จิตตารมณ์ของเปโตรและเปาโล HANS URS VON BALTHAZAR นักเทววิทยาผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 บอกว่า เปโตรและเปาโลเป็นรูปแบบชีวิตของพระศาสนจักร เปโตรหัวหน้าของอัครสาวก 12 องค์ เป็นรูปแบบหมายถึงโครงสร้าง สำนักงาน ฐานันดร การเป็นหัวหน้า พระศาสนจักรใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมาย พระสงฆ์ พระสังฆราช ผู้อภิบาล พระสันตะปาปา ถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายจากเปโตร

        ส่วนเปาโลเป็นผู้ประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ เพื่องานธรรมทูต การเข้าสู่วัฒนธรรม การประกาศ ธรรมทูตทุกคน ครูอาจารย์ นักเทศน์ นักเทววิทยา เปรียบเหมือนเป็นลูกชายลูกสาวของเปาโล ปราศจากพลังของเปาโล งานของเปโตรก็จะกลายเป็นการบริหารจัดการที่เย็นชาและกลายเป็นโต๊ะทำงานแบบอำมาตยาธิปไตยของพระศาสนจักร การประสานกลมกลืนของทั้งสองฝ่ายนี้ได้ผลักดันพระศาสนจักรให้เดินหน้าต่อไปทั่วโลกตลอดหลายศตวรรษ

        จิตตารมณ์ของเปโตรและเปาโลเป็นแรงบันดาลใจให้ฟรันซิสเซเวียร์เดินทางจากปอร์ตุเกสไปอินเดีย และญี่ปุ่น เช่นเดียวกันผลักดัน MATTEO RICCI ธรรมทูตเยสุอิตผู้ยิ่งใหญ่ นำความเชื่อไปยังประเทศจีน ถึงวังจักรพรรดิ์จีน นำธรรมทูตเข้าไปในฟีลิปปินส์ในศตวรรษที่ 16 ใปในปารากวัย บราซิลในศตวรรษที่ 17 ไปในฮาวัย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอาฟริกาใต้ในศตวรรษที่ 19 ผลงานธรรมทูตในอาฟริกาที่พิเศษสุดคือ การเป็นพยานของพระศาสนจักรอายุน้อยของอูกันดาในการเบียดเบียนที่น่าสะพรึงกลัวของกษัตริย์อูกันดาที่ต้องการมีกามารมณ์กับคริสตชนหนุ่มๆ แต่หนุ่มเหล่านั้นปฏิเสธ เลยถูกประหารชีวิตพร้อมกับเพื่อนมรณสักขีมากมาย ในปี ค.ศ.1933 เนื่องในโอกาสระลึกถึงครบรอบ 1900 ปี แห่งการไถ่กู้มนุษยชาติ พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 เชิญชวนธรรมทูตคริสต์ให้ไปทั่วโลกตามบัญชาของพระคริสตเจ้า เพื่อให้แน่ใจว่าพระวรสารมีผู้ได้ยินทุกแห่ง คณะโอเบลท ธรรมทูตของแม่พระได้รับการท้าทายนี้ ขึ้นไปถึงเหนือคานาดา ประกาศว่าพระคริสตเจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย ที่สุดได้ไปกรุงโรมรายงานว่า เราได้ประกาศพระเยซูคริสตเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินแล้ว

        พระกายที่ทนทุกข์ทรมานและรุ่งโรจน์ : ความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร พระศาสนจักรเป็นเครื่องหมายของพระเยซูคริสตเจ้า : มีส่วนร่วมกับความเป็นอยู่ ชีวิตและพลังของพระเยซูคริสตเจ้า มิใช่เป็นองค์การหรือบริษัท แต่เป็น ORGANISM ซึ่งนักบุญเปาโลเรียกว่า พระกายทิพย์ที่มีอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีพระคริสตเจ้าเป็นศีรษะ เราแต่ละคนมีความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้า ดุจแขนงองุ่นกับลำต้น

 

(อ่านต่อฉบับหน้า)

|< ก่อนหน้า CATHOLICISM ตอนที่ 1 

CATHOLICISM ตอนที่ 3 ถัดไป >|

สถิติการเยี่ยมชม

7558480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
812
3533
12637
7532255
6915
123115
7558480
Your IP: 3.222.251.91
Server Time: 2023-02-03 07:47:29

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com